Vedtægter

§ 1 Foreningens navn er Tranbjerg civile Hundeførerforening. Dens hjemsted er Århus Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

 

§ 2 Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt. Det er endvidere foreningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke denne aktivitet, samt med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.


For at nå disse mål skal foreningen:

​1. Samle hundeinteresserede personer i en forening. Det er en forudsætning for udøvelse af aktivt hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen. 

2. Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved samarbejde og samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv.
3. Formidle trænings- og konkurrencetilbud, der tilgodeser hundens behov og hundeførerens interesser.
4. Arbejde med både konkurrence- og breddetræning samt grundlæggende opdragelse af familiehunden, herunder gennem et aktivt ungdomsarbejde at fremme børn og unges omgang med og forståelse for hunden.
5. Arbejde på, at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv.
6. Afholde lokale konkurrencer og/eller prøver.
7. Tilmelde deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DcH.
8. Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere.

§ 3 Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i en i den offentlige mening vanærende handling. Nye medlemmer betaler et indskud, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening og kreds 3 for alle medlemmer i lokalforeningen.
Udmeldelse kan ske skriftligt til foreningens formand eller kasserer. Manglende rettidig betaling af kontingent for nyt kalenderår betragtes som udmeldelse af lokalforeningen. Lokalforeningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til landsforeningen.

§ 4 Kontingentet for foreningens medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge. Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale kontingent, der dækker grundomkostningerne ved medlemskabet, og giver medlemmet almindelige medlemsrettigheder. Kontingentet giver adgang til træning i henhold til bestyrelsens træningsplan. Medlemmer, der ikke inden 1/11 har betalt kontingent, kan slettes af foreningen. Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer, forinden skyldig kontingent for det pågældende regnskabsår er betalt.For

det regnskabsår medlemmet har betalt kontingent har det ret til at deltage i klubmesterskab samt fest. Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

 

§ 5 Generalforsamlingen afholdes hvert år i november måned. Generalforsamlingen behandler følgende sager:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning af foreningens formand.
3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.
4. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr (indstilling fra bestyrelsen skal foreligge).
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand (normalt kun på valg i lige år)
7. Valg af kasserer (normalt kun på valg i ulige år)
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. (2 i lige år og 1 i ulige år
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af 2 revisorer.
11. Valg af 1 revisorsuppleant.
12. Valg af diverse udvalgsmedlemmer
13. Eventuelt.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand. Senest 31/10 det år hvor generalforsamlingen holdes. Forslagsstiller skal selv motivere forslaget på mødet ellers bortfalder dette, hvis ikke andre overtager det.

§ 6 Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmers stemmer. Vedtægterne skal som information indsendes til formanden for landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening, senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget.

 

§ 7 Adgang til generalforsamlingen med stemme-og taleret har alle medlemmer af foreningen,der
Ikke er i kontigentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted. Opstilling ved fuldmagt tillades.

 

§ 8 Generalforsamlingen skal afholdes senest den 31. januar. Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel, skriftligt via mail til alle medlemmer. Medlemmer der ikke har oplyst mailadresse, modtager indkaldelse skriftligt pr. brev. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen samt ordlyden af evt. indkomne forslag og Bestyrelsens beretning. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom og samtidig til formanden indsender en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet. Generalforsamlingen afholdes inden 3 uger efter, at begæring derom er modtaget.

 

§ 9 Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Formanden og kasserer vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formand og Kasserer må normalt ikke være på valg samme år. Den øvrige bestyrelse vælges for 2 år og afgår med halvdelen ved hvert valg, første gang ved lodtrækning. Endvidere vælges der 2 suppleanter og 2 revisorer med 1 suppleant. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, og sekretær. Bestyrelsen er ulønnet, dog kan der af foreningens midler bevilges fri rejse, evt. diæter, til repræsentation i hundesagens interesse.

§ 10 Foreningens regnskabsår er fra 1/11 til 31/10 Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand inden 8 dage før generalforsamlingen og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Regnskaber og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen. Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.

 

§ 11 Samtlige medlemmer har gratis adgang som tilskuere ved konkurrencer og opvisninger. Medlemmerne skal dog rette sig efter ledelsens anmodninger. Konkurrencer og opvisninger afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Valg af dommere, indkøb af præmier og uddelinger af disse foretages af bestyrelsen eller træningsudvalg. Tilmelding til konkurrencer skal ske gennem bestyrelsen, der om nødvendigt kan fastsætte kvalifikationskrav. Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig hører hjemme.

§ 12 Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

 

§ 13 Foreningen kan ikke opløses, så længe mindst 5 medlemmer gør fordring på dens beståen. Skulle den blive opløst, skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for foreningen af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening leveres tilbage til denne. Foreningens ejendele og kapital i øvrigt tilfalder Dansk Dyreværn Århus til anvendelse for Dyreinternat, Tingskoven 5, 8310 Tranbjerg J. Opløsning af foreningen eller udmeldelse af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening kan kun ske efter 2 generalforsamlinger, afholdt med minimum 4 ugers mellemrum. Vedtager 1. generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, hvori kredsens hovedbestyrelsesmedlem har sæde, til varetagelse af daglige opgaver.


Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 5/4 2014

Ændring §4: Deltagelse ved klubmesterskab og fest. 29/11 2014

​DCH Tranbjerg

​Adresse:

Birkegårdsvej 5

8361 Hasselager​

​CVR:

33539134

​E-mail:

tch.tranbjerg@gmail.com

Find os

Dch Tranbjerg
Birkegårdsvej 5
8361 Hasselager​

CVR: 33539134
dch.tranbjerg@gmail.com

Dch Tranbjerg
Parkering

Ved 

Lembcke Århus